Obavijesti

Natječaj za upravitelja Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola"

 

Na temelju članka 26. Zakona o zadrugama (N.N. br. 34/11 i 125/13), članka 84. Pravila Zadruge od 28.07.2011., Nadzorni odbor Poljoprivredne zadruge PLODOVI VINODOLA objavljuje javni

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE PLODOVI VINODOLA

 

 

 

Za upravitelja/icu PZ Plodovi Vinodola može bit izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće

 

 

 

UVJETE:

 

 

 

 • stručna sprema; VŠS/VSS, Poljoprivredni fakultet, sveučilišni prvostupnik (Baccalarus), inženjer agronomije

 • 2 godine radnog iskustva u struci

 • izražene organizacijske sposobnosti, te komunikacijske i prezentacijske vještine

 • visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu uz izraženu kreativnost

 • pisani program rada i vizija i strategija razvoja poljoprivredne zadruge za razdoblje od 5 godina

 • vozačka dozvola B kategorije

 • poznavanje rada na PC-u

 • životopis

 

 

 

UPRAVITELJ PZ ne može biti osoba koja je kažnjavana za određena kaznena djela po članku 239 st. (2) točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja (čl. 239 st. (2) točka 2.)

 

 

 

 

DOKAZI:

 

 

 

 • o stručnoj spremi, radnom iskustvu i vozačkoj dozvoli dokazuju se preslikom odgovarajuće dokumentacije

 • dokaz o sposobnosti i stručnosti, kao i poznavanje rada na PC-u dokazuju se motivacijskim pismom (uz Životopis) i kroz individulani razgovor sa kandidatima

 • dokaz o nekažnjavanju (opći) dokazuje se putem odgovarajućeg uvjerenja suda

 

 

 

ROKOVI:

 

 

 

 • rok za prijavu na natječaj je (15) dana od objave natječaja u javnom glasilu

 

 

 

PRIJAVE na natječaj uz tražene dokaze slati na adresu: OPĆINA VINODOLSKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI VINODOLA, BRIBIR 34/I, 51253 BRIBIR, sa naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "PLODOVI VINODOLA" – NE OTVARATI!

 

 

 

Nepotpune, neprevilne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor o čemu će biti pisano obavješteni.

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija

 

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka načelnika Vinodolske općine od 5. listopada 2017. godine, raspisuje se

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

 

 

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske,

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

 

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

 

- da su redovno upisani u srednju školu.

 

 

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

 

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom

 

obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju

 

ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

 

- da su redovni studenti.

 

 

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

 

 

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

- domovnica,

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

 

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

 

- dokaz o prosjeku ocjena,

 

- uvjerenje o prebivalištu.

 

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija”

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                                                                         VINODOLSKA OPĆINA

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za izbor ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/09) i članka 15. Statuta Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Bribir“, Općinsko vijeće Vinodolske općine raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

 

 

 

Uvjeti: -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama) i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

 

Iznimno za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09).

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 

-životopis, -dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

 

-preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 

-uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

 

- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radu u knjižničarskoj struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr. u knjižničarstvu, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
-kratki opis dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu,

 

-popis i preslike dosadašnjih radova, objavljenih i neobjavljenih, za područje knjižničarstva, te kulture općenito,

 

-prijedlog Programa rada Knjižnice za četverogodišnje razdoblje.

 

 

 

Prijave za natječaj podnose se do 13. listopada 2017. godine poštom na adresu Vinodolska općina, Bribir 34/I, 51253 Bribir ili putem pisarnice Vinodolske općine, Bribir 34/I, Bribir, s naznakom „Prijave na natječaj za izbor ravnatelja/ice knjižnice“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

 

 

 

     

Novi načelnik Vinodolske općine je Marijan Karlić (HDZ)

Privremeno obustavljen otkup smokava

Zbog najavljenog lošeg vremena, od petka 1.rujna 2017., do daljnjega, prekida se otkup smokava u Poljoprivrednoj zadruzi