Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Vinodolske općine („Službene novine“ br. 3/14) i zaključaka načelnika KLASA:022-05/17-01/1, URBROJ:2107-03/17-03-1-2-1231 od 13. veljače 2017. godine,  objavljuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

 

 1. Predmet prodaje su nekretnine:

 

a) dio nekretnine k.č.br. 10283 Obćinski put od 61 čhv.iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 67 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.291,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 129,10 Eur/kn

 

b) dio nekretnine k.č.br. 10270 Općinski put od 1464 čhv. iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 14,7 čhv. ili 53 m2 k.o. Belgrad,

- ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.345,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

- ukupna jamčevina u iznosu 134,50 Eur/kn

 

c) nekretnina k.č.br. 734/2 Gospodarska zgrada i dvorište od 24 čhv. ili  86,32 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 868,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 86,80 Eur/kn

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i   mogu dokazati  pravni interes za kupnju predmetnih nekretnina.  

   Pravo učešća imaju i domaće  pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke.

2. Porez na promet nekretnina, troškove provođenja natječaja, troškove procjene nekretnina i ovjere ugovora o kupoprodaji nekretnina kod javnog bilježnika snosi  kupac u cijelosti.

3.Pisane ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se u zapečaćenim  omotnicama na adresu Vinodolska općina, Sjedište Bribir, Bribir 34, Bribir, s naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE -NE OTVARATI"- uz naznaku rednog broja nekretnine.

4. Ponude sa prilozima predaju se do 21. ožujka 2017. godine do 11.30 sati.   

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12.00 sati u zgradi Općine, Bribir 34, Bribir, I. kat, soba br. 9.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

1. Podnositelji ponuda  moraju dokazati da predmetne nekretnine za koju podnose ponudu služe za formiranje okućnice ili građevinske parcele uz podnošenje vlasničkog lista i kopije katastarskog plana za nekretnine u vlasništvu ponuditelja.

2. Poseban uvjet svim ponuditeljima je da su  prema Vinodolskoj općini podmirili sve dospjele obveze. 

 

MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Nekretnine koje su predmet natječaja prodat će se onoj osobi koja ponudi najvišu cijenu i zadovoljava posebne uvjete natječaja.

2. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu i udovolje općim i posebnim uvjetima,  prioritet ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

3. Kupoprodaji ugovor će se sklopiti s osobom koja uz uvjet prihvaćanja početne kupoprodajne cijene zadovoljava opće  i posebne uvjete natječaja.

 

SADRŽAJ PONUDE

1. Osnovni podaci o ponuditelju (ime i prezime, adresa),

2. Naznaka nekretnine za koje se natječe te ponuda cijene,

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe,

4. Rješenje o registraciji za pravne osobe,

5. Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja .

6. Potvrdu Vinodolske općine o podmirenim obvezama.

Obavijest o visini troškova natječaja kao i sve ostale obavijesti vezane za predmetni   natječaj  mogu se dobiti u Odsjeku za pravne i opće poslove neposredno ili na telefon 422-542.

- Jamčevina se uplaćuje u korist računa PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE broj: HR4524120091848800006, poziv na broj 68-7781-OIB NATJECATELJA, sa svrhom uplate "Jamčevina uz naznaku rednog broja nekretnine“, te se dokaz o uplati iste predaje uz ponudu.

 OBAVIJEST O ODABIRU

Ponuditelj čija ponuda Odlukom načelnika bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Vinodolskom općinom u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na račun Općine prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku po utvrđenim kriterijima iz Odluke.

 

Načelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

Vinodolska općina

Zamjenik načelnika koji obnaša

                    dužnost načelnika

Božidar Zubčić

    

KLASA:944-13/17-01/1

URBROJ:2107-03/17-03-1

 

 

11. Griški krabunoški susret

Poštovani, obraćamo Vam se zbog gostovanja na "11. Griškom krabunoškom susretu". Naime, u nedjelju, 19. veljače 2017. godine, u Grižanama organiziramo jedanaesti put zaredom veliku maškaranu povorku pod nazivom "Griški krabunoški susret". U povorci će sudjelovati preko 20 maškaranih grupa s područja Vinodola i okolice. Griški krabunoški susret okuplja brojne maškarane sudionike, kao i brojnu dobro raspoloženu publiku. Maškarana povorka Griški krabunoški susret pokazuje bogatstvo i raznolikost tradicijskih maski, koje su u svakom mjestu barem po nekom detalju jedinstvene. Veseli nas ovogodišnje mašakarano događanje, te Vas pozivamo da posjetite "11. Griški krabunoški susret" u Grižanama, događaj koji govori o dugoj tradiciji krabunoških (maškaranih) običaja u Grižanama (Vinodolu)! Lipi pozdrav iz Vinodola, Direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Vinodolske općine: Iris Bruketa Milić Organizator: Predsjednik Udruge za očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine Juraj Julije Klović Grižane: Dean Barac

U Driveniku svake subote fešta!

I ove krabulje od 14.1.2017. pa do kraja mesopusta sake subote fešta va Domu kulture Drivenik od 21:00 h pa do ranih jutarnjih sati ! Vidimo se !!!

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja 2017.


Noć muzeja i u Bribiru

BRIBir-Nakon Noći muzeja koja je održana proteklog petka u Kući Klović u Grižanima ,zbog upita brojnih posjetitelja,u Vinodolskoj općini održat će se još jedna noć muzeja u petak,3.veljače i to u Bribiru, u Staroj školi. U vremenu od 20,00- 24,00 sati svi zainteresirani moći će razgledati zbirku sakralne baštine pod nazivom „Iz riznice župne crkve sv.Petra i Pavla“,koja sadrži dio dugo vremena skrivanog blaga jedne od najbogatijih crkvi Vinodola, bribirske župne crkve, a isto tako i novopostavljenu zbirku pod nazivom „Glagoljica“. Pripremljen je i glazbeni program u kojem sudjeluju Maja, i Vid Veljak, violina i violončelo, te Duo Diversio, flauta i gitara. Ulaz je slobodan,a sve koji se odluče noć provesti u sakralnom ambijentu očekuje piće i kolač dobrodošlice. Željka Jurčić Kleković