Prihvaćen prijedlog polugodišnjeg izvještaja o Proračunu

Na 25. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26.listopada 2016. vijećnici su prihvatili Prijedlog polugodišnjeg izvještaja ( od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.g.) o Proračunu Vinodolske općine za 2016.g. Za to razdoblje ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 379.477,54 kn.

Također su prihvaćeni: Prijedlog II izmjene i dopune Plana bagatelne nabave za robe, usluge i radove, prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću, prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje kapitalnih objekata Vinodolske općine. Prihvaćeno je Izvješće zamjenika načelnika koji obnaša dužnost načelnika o radu za prvo polugodište 2016.g. i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine k.č.br. 10283.

Natalija Marijanić Jardas (HDZ), zamjenica člana Općinskog vijeća, prisegla je da će obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća. Naime, vijećnik Miljenko Šimić iz Drivenika stavio je, iz ososbnih razloga, svoj mandat u mirovanje.

Tags: Politika Bribir Drivenik Općina Tribalj Grižane