Uprava

Načelnik Vinodolske općine


Ovlasti načelnika općine: 

Općinski načelnik obavlja izvršne poslove te zastupa Vinodolsku općinu, a sve sukladno odredbama Statuta Vinodolske općine i pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Općinski načelnik ima zamjenika koji ga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje, odnosno kojem načelnik može povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga. Zamjenik načelnika Vinodolske općine je Božidar Zubčić.


U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće
 • donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada
 • imenuje i razrješava pročelnika Upravnog odjela Općine
 • odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnje financijske kontrole u Općini
 • podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima
 • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine ili drugim propisima

Vijeće Vinodolske općine

Općinsko vijeće sastavljeno je od 13 vijećnika koji između sebe izaberu predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik Općinskog vijeća Vinodolske općine u mandatu 2013-2017 je Boris Miklić

Ovlasti predsjednika Općinskog vijeća:

 • predstavlja Općinsko vijeće,-
 • saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjednicama vijeća,-
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak-
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata-
 • usklađuje rad radnih tijela,-
 • potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće,-
 • brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim načelnikom,-
 • brine o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća

 

Potpredsjednici: Laura Miroš, PGS Potpredsjednica vijećaJagoda Ugrin, SDP Potpredsjednica vijeća

Sastav Općinskog vijeća:
Koaliciji SDP-HSS-HSLS-PGS

 • Neven Antonić  HSLS
 • Rajko Arbanas, HSS
 • Roko Brozović,  SDP
 • Mihovil Mavrić, SDP
 • Laura Miroš, PGS - Potpredsjednica vijeća
 • Jagoda Ugrin, SDP - Potpredsjednica vijeća 

Hrvatska demokratska zajednica  HDZ

 • Kazimir Lučić, HDZ
 • Boris Miklić, HDZ predsjednik Vijeća
 • Miljenko Šimić, HDZ


Hrvatska narodna stranka HNS

Nedeljko Gašparović, HNS

Darko Jerčinović, HNS

Davor Saftić,       HNS

Zoran Spoja,  HNS
                                              Ovlasti Općinskog vijeća

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća

- osniva radna tijela Općinskog vijeća

- bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća

- imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu i poticajnim mjerama omogućuje rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja.

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- odlučuje o stjecanju i prijenosu udjela Općine u trgovačkim društvima čiji je Općina suosnivač

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

Upravna tijela Vinodolske općine

Prijem stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 15.00 h
utorak                               od 13.00 do 17.00h 
četvrtkom se stranke ne primaju
 
UPRAVNA TIJELA VINODOLSKE OPĆINE

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli ili odsjeci  i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela)
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.Općinski načelnik može razriješiti pročelnike u slučajevima određenim zakonom.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela u Vinodolskoj općini su ustrojena četiri odsjeka.
Odsjek za komunalnu djelatnost koji vodi brigu o općinskoj imovini, uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i izgradnji i uređenju komunalnih objekata i komunalne infrastrukture.
Odsjek za pravne i opće poslove koji je odgovoran za zakonito i učinkovito poslovanje Upravnog odjela i načelnika, kao i njihovih radnih tijela.
Odsjek za proračun i financije u kojem se prati ostvarenje prihoda i izrađuje proračun, kao i svi ostali plansko-financijski dokumenti.
Odsjek za kulturu i društvene djelatnosti koji potiče zadovoljavanje potreba stanovnika u kulturi, organizira i sudjeluje u raznim kulturnim manifestacijama, te prati programe u ustanovama predškolskog odgoja i dijelom u oblasti obrazovanja.

Savjet mladih Vinodolske općine

Općinsko je vijeće na svojoj 2. sjednici  donijelo odluku o izboru Savjeta mladih Općine Vinodolske. Komisiji za izbor i imenovanje stigle su prijave članova Mladih SDP-a i Udruge za narodne običaje Triblja, te je ona predložila 7 kandidata s pravovaljanim kandidaturama

.

Članovi Savjeta mladih:

Dragan Brnić (Tribalj),

Marko Balas (Grižane-Belgrad),

Danijel Blažičević (Grižane-Belgrad) ,

Marija Barišić (Bribir),  

Marko Brzović (Bribir),

Darko Jerčinović (Drivenik), 

Stanislava Klarić (Drivenik)